Teknisk verdi


Teknisk verdi/substansverdi

 

Med teknisk gjenanskaffelsesverdi menes dagens gjenanskaffelsesverdi med fradrag for slit, elde og utidsmessighet. I praksis brukes i stor grad kortformen ”teknisk verdi”. Denne kortformen brukes videre i notatet. I eiendomsskattesammenheng brukes uttrykket substansverdi som synonym til teknisk verdi.

Teknisk verdi er et verdibegrep som brukes ved taksering av verk og bruk og visse andre eiendommer med spesialiserte tekniske funksjoner. Hovedregelen er at teknisk verdi brukes ved taksering av slike eiendommer.

Anvendelsesområdet for og vilkårene for å benytte teknisk verdi, er nærmere omtalther

Uttrykket ”substansverdi” brukes også på en noe annerledes måte i en annen sammenheng; som betegnelse på et selskaps virkelige verdi. Selskapets verdi beregnes da ut i fra reelle markedsverdier på eiendelene i selskapet, med fradrag for faktiske gjeldsforpliktelser.