Regnskapsmessig verdi


Regnskapsmessig verdi – relevans

 

For virksomhet som fører regnskap, vil verdien av virksomhetens eiendeler fremgå av den regnskapsmessige balansen, herunder verdien av fast eiendom som virksomheten eier. Slike verdier omtales som bokført verdi, regnskapsmessig nedskrevet verdi etc.

Det forekommer ofte at det vises til regnskapsmessig verdi i klagesaker.

Bokført/regnskapsmessig verdi er fastsatt under hensyn til lovlige avskrivningssatser mv, og under hensyn til de regler som regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk oppstiller for opp- og nedskrivninger og andre forhold. Regnskapsmessige avskrivninger er langt på vei et spørsmål om kostnadsfordeling. Regnskapsmessig verdi vil avvike fra markedsverdi. Regnskapsmessig verdi er ikke egnet som eiendomsskattegrunnlag. Herunder ikke som grunnlag for å fastsette teknisk verdi.

En forskjell i forhold til teknisk verdi er at regnskapsmessig verdi tar utgangspunkt i historisk kost med fradrag for avskrivninger og korrigert for opp-/nedskrivninger, mens teknisk verdi tar utgangspunkt i dagens gjenanskaffelsesverdi korrigert for slit, elde og utidsmessighet.

Regnskapsmessig eller bokført verdi er derfor mindre relevant i eiendomsskattesammenheng.