Markedsverdi og omsetningsverdi


Lovens utgangspunkt er at takstgrunnlaget skal være objektivisert omsetningsverdi.

 

Vanligvis blir markedsverdi og omsetningsverdi brukt som synonyme begreper. I enkelte sammenhenger kan det likevel være en betydningsforskjell mellom disse betegnelsene. Det har eksempelvis i tilknytning til skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 vært antydet at disse betegnelsene kan ha forskjellig innhold i et prisregulert marked. Synspunktet er da at uttrykket markedsverdi referer til den prisen som oppnås i et fritt, uregulert marked, mens omsetningsverdi refererer til høyest lovlige omsetningspris, dvs en lavere pris enn markedsverdi i et regulert marked. I et marked uten prisreguleringer, vil markedsverdi og omsetningsverdi uansett gi anvisning på samme verdi/pris.

Men det er nok mest vanlig å benytte markedsverdi og omsetningsverdi som synonymer, uten forskjeller i meningsinnhold. At byskatteloven referer til verdien ved ”omsætning” kan neppe anses som et selvstendig argument for at prisreguleringer skal hensyntas.