Avkastningsverdi


Med avkastningsverdi menes verdsettelse på grunnlag av beregninger med utgangspunkt i driftens lønnsomhet/rentabilitet

 

Avkastningsverdien fastsettes ut i fra faktisk og forventet inntjening i en virksomhet, først og fremst basert på regnskapsinformasjon. Fastsettelsen vil bero på en helhetlig vurdering av utviklingen i inntjening frem til beregningstidspunktet, og hvilken fremtidig inntjening som er sannsynlig ut i fra markedssituasjonen, risikobetraktninger og andre forhold som kan påvirke inntjeningen. I praksis vil en avkastningsverdivurdering kunne bli kompleks og vanskelig. Hvordan den konkret blir gjennomført, vil kunne variere.

I enkelte sammenhenger er taksering etter avkastningsverdi hovedregelen: Takseringen av kraftverk er basert på avkastningsverdi, se nærmere omtale i punkt 4.7. Også takseringen av masseuttak er basert på avkastningsverdi, se nærmere omtale i punkt 4.8.

For andre kategorier verk og bruk er verdsettelse til teknisk verdi hovedregelen, jf. punkt 3.3. Avkastningsverdi kan helt unntaksvis anvendes også for slike verk og bruk, på meget strenge vilkår. Avkastningsverdien skal bare brukes hvor denne ligger vesentlig lavere enn teknisk verdi og det er temmelig åpenbart at man ikke kan regne med lønnsom drift i takstperioden. Det vises til nærmere omtale av bruk av avkastningsverdi for slike eiendommer i punkt 4.4.

Avkastningsverdi som omtalt her, benevnes av enkelte takstfolk som «driftens avkastningsverdi», for å skille slik avkastningsverdi fra leieverdi, jf. punkt 3.5.