Begrepsforklaring


Ulike verdibegrep og takseringsprinsipper

 

Ulike verdibegrep og takseringsprinsipper er hjelpemidler for å finne en takstverdi som er i samsvar med lovens takseringsnorm.  De underliggende sidene tar for seg ulike verdibegrep som er aktuelle ved taksering av fast eiendom. Verdibegrepene som gjennomgås er:

  • omsetningsverdi
  • markedsverdi
  • teknisk gjenanskaffelsesverdi / substansverdi/ nyanskaffelsesverdi
  • avkastningsverdi
  • leieverdi
  • regnskapsmessig verdi

Med unntak av regnskapsmessig verdi, har alle disse verdibegrepene direkte relevans i eiendomsskattesammenheng.